Một số hình ảnh hoạt động của Xưởng Mica Everest Toàn Cầu.